Työsuhteen kesto ja koeaika

Työsopimus voidaan tehdä joko määräaikaiseksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Työsuhteen alkuun voidaan sopia enintään 6 kuukauden mittainen koeaika. Määräaikaisessa työsopimuksessa koeaika voi olla kuitenkin enintään puolet määräaikaisuuden pituudesta.

Työsuhteen kesto

Mikäli työsuhteen kestoa ei ole selvästi sovittu, työsopimusta pidetään toistaiseksi voimassa olevana.

Jos työsopimus on sovittu määräaikaiseksi työnantajan aloitteesta, on määräaikaisuudelle oltava perusteltu syy. Määräaikainen työsopimus voidaan tehdä myös työntekijän aloitteesta tai koskien 68 vuoden eroamisiän jälkeen tehtävää työtä.

Jos toistuvien määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto tai niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa pysyvän työvoiman tarpeen, ei määräaikaisten työsopimusten käyttö ole sallittu

Koeaika

Työsuhteen alkuun voidaan sopia enintään 6 kuukauden mittainen koeaika, jonka kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa ilman irtisanomisaikaa. Alle 12 kuukautta jatkuvassa määräaikaisessa työsopimuksessa koeaika voi olla enintään puolet työsuhteen kestosta.

Esimerkki: Määräaikainen työsuhde kestää 6 kuukautta. Koeaika voi olla enintään puolet työsuhteen kestosta eli enintään 3 kuukautta.

Jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantaja voi pidentää koeaikaa kuukaudella jokaista 30 päivän työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoa kohden. Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle koeajan pidentämisestä ennen koeajan päättymistä.

Koeaika voidaan sopia sekä toistaiseksi voimassa olevaan että määräaikaiseen työsopimukseen. Koeaikaa ei työsuhteessa ole, ellei siitä ole erikseen sovittu työsopimuksessa. Työnantaja ei siis voi yksipuolisesti määrätä koeajasta.

Oikeuskäytännössä on katsottu, ettei koeaikaehto ole sallittu silloin, kun työntekijä palaa lyhyen ajan kuluessa entisen kaltaiseen työhön saman työnantajan palvelukseen, missä hän on aikaisemmin ollut, eikä koeajan käytölle ole osoitettavissa erityistä syytä.

Koeajan tarkoituksena on varata työsuhteen osapuolille harkinta-aika työsuhteen jatkamiselle. Tämän vuoksi koeaikana työsuhde voidaan purkaa ilman irtisanomisaikaa ja irtisanomisperustetta. Tämä oikeus purkaa työsopimus on molemmilla sopimusosapuolilla.

Työsopimusta ei kuitenkaan saa purkaa koeaikana epäasiallisen tai syrjivän syyn perusteella. Tällaisia syitä ovat työntekijän sukupuoli, ikä, terveydentila, kansallinen tai etninen alkuperä, sukupuolinen suuntautuneisuus, kieli, uskonto, mielipiteet, perhesuhteet, ammattiyhdistystoiminta, poliittinen toiminta ja muut näihin verrattavat seikat. Myös työntekijän raskaus on epäasiallinen peruste. Myöskään työntekijän purkaessa työsuhteen koeajalla, ei peruste saa olla epäasiallinen. Epäasiallinen peruste on esimerkiksi silloin, kun työntekijä viittaa saaneensa paremman työtarjouksen muualta.

Koeaikapurkua ei voida tehdä ennen työnteon aloittamista.

Aiheeseen liittyvää