Työelämän tietosuoja

Työnantaja saa käsitellä vain välittömästi työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Työnantajan on kerättävä työntekijää koskevat henkilötiedot ensi sijassa työntekijältä itseltään.
HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN JA KÄSITTELY

Työnantaja saa käsitellä vain välittömästi työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Työnantajan on kerättävä työntekijää koskevat henkilötiedot ensi sijassa työntekijältä itseltään.

TERVEYDENTILAA KOSKEVIEN TIETOJEN KÄSITTELY

Työntekijöiden terveydentilatietoja saavat käsitellä vain tietyt työnantajan edustajat. Terveydentilatietoja käsittelevät henkilöt eivät saa ilmaista näitä tietoja sivullisille.

HUUMAUSAINETESTIT TYÖNHAKIJOILLE

Huumausainetestin tekeminen edellyttää, että työnantajalla on kirjallinen päihdeohjelma. Testattu henkilö toimittaa lähtökohtaisesti itse työnantajalle huumausainetestiä koskevan todistuksen.

HUUMAUSAINETESTIT TYÖNTEKIJÖILLE

Työnantaja voi tietyin edellytyksin velvoittaa työntekijän esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen työsuhteen aikana.

HENKILÖ- JA SOVELTUVUUSTESTIT

Henkilö- ja soveltuvuusarviointitestejä voidaan tehdä vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen työsuhteen ja työtehtävien hoidon kannalta.

KAMERAVALVONTA

Työnantaja saa käyttää kameravalvontaa tietyin edellytyksin. Kameravalvontaa ei kuitenkaan saa käyttää tietyn työntekijän tai tiettyjen työntekijöiden tarkkailuun työpaikalla.

SÄHKÖPOSTIVIESTIEN SUOJA

Työnantaja saa hakea esille ja avata työntekijän sähköpostiviestejä vain tietyin edellytyksin ja menettelytavoin.

TYÖNANTAJALLE KUULUVIEN SÄHKÖPOSTIEN AVAAMINEN

Työnantaja voi tietyin edellytyksin hakea esille ja avata työntekijän lähettämiä tai vastaanottamia sähköpostiviestejä.