Huumausainetestit työntekijöille

Työnantaja voi tietyin edellytyksin velvoittaa työntekijän esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen työsuhteen aikana.

Työsuhteen aikana työnantaja voi velvoittaa työntekijän esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos työnantajalla on perusteltua aihetta epäillä, että työntekijä on huumausaineiden vaikutuksen alaisena työssä. Lisäksi työntekijä voidaan velvoittaa esittämään huumausainetestiä koskeva todistus, jos työnantajalla on perusteltua aihetta epäillä, että työntekijällä on riippuvuus huumeista ja työntekijä toimii sellaisissa työtehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja joissa työtehtävien suorittaminen huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena

  • vakavasti vaarantaa työntekijän itsensä tai toisen henkeä, terveyttä tai työturvallisuutta,
  • vakavasti vaarantaa maanpuolustusta tai valtion turvallisuutta,
  • vakavasti vaarantaa liikenneturvallisuutta,
  • voi lisätä huomattavasti merkittävien ympäristövahinkojen riskiä,
  • vakavasti vaarantaa työtehtävissä saatujen tietojen suojaa, käytettävyyttä, eheyttä ja laatua ja voi siten aiheuttaa haittaa tai vahinkoa salassapitosäännösten suojaamille yleisille eduille tai loukkaa rekisteröityjen yksityisyyden suojaa tai oikeuksia,
  • vaarantaa taloudellisesti merkittävää liike- ja ammattisalaisuutta tai voi aiheuttaa työnantajalle tai tämän asiakkaalle merkittävää taloudellista vahinkoa, jos liike- ja ammattisalaisuuden vaarantamista tai taloudellisen riskin syntymistä ei voida muiden keinojen avulla estää tai
  • voi merkittävästi lisätä työnantajan hallussa olevien huumausainelain 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen aineiden laittoman kaupan ja leviämisen riskiä.

Lisätietoa työnantajan velvollisuudesta laatia kirjallinen päihdeohjelma täällä.

Työnantaja tai tämän edustaja, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo huumausainetestejä koskevia säännöksiä voidaan tuomita lain yksityisyyden suojasta työelämässä rikkomisesta sakkoon.

Aiheeseen liittyvää