Huumausainetestit työntekijöille

Työnantaja voi tietyin edellytyksin velvoittaa työntekijän esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen työsuhteen aikana.

Työnantaja voi edellyttää työntekijältä tai työnhakijalta huumausainetestiä vain tietyissä tilanteissa. Nämä edellytykset ovat erilaisia työnhakijoiden ja jo palveluksessa olevien työntekijöiden osalta.

Lähtökohtana sekä työntekijöiden että työnhakijoiden osalta on, että testattu henkilö itse toimittaa työnantajalle huumausainetestiä koskevan todistuksen. Työnantaja vastaa todistuksen hankkimisesta aiheutuvista kustannuksista. Ellei työnantaja maksa kustannuksia, ei todistusta voida pyytää tai vaatia työnhakijalta tai työntekijältä ja todistuksen puuttumisella ei voi olla minkäänlaista vaikutusta.

Jos työnhakijoille tai työntekijöille on tarkoitus tehdä huumausainetesti, työnantajalla on oltava kirjallinen päihdeohjelma. Lisäksi ne työtehtävät, joista huumausainetestitodistusta pyydetään tai edellytetään, on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä.

Huumausainetesti on terveydentilaa koskeva tieto, jonka käsittelystä löydät lisää tietoa täältä.

Työsuhteen aikana työnantaja voi velvoittaa työntekijän esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos työnantajalla on perusteltua aihetta epäillä, että työntekijä on huumausaineiden vaikutuksen alaisena työssä. Lisäksi työntekijä voidaan velvoittaa esittämään huumausainetestiä koskeva todistus, jos työnantajalla on perusteltua aihetta epäillä, että työntekijällä on riippuvuus huumeista ja työntekijä toimii sellaisissa työtehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja joissa työtehtävien suorittaminen huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena

  • vakavasti vaarantaa työntekijän itsensä tai toisen henkeä, terveyttä tai työturvallisuutta,
  • vakavasti vaarantaa maanpuolustusta tai valtion turvallisuutta,
  • vakavasti vaarantaa liikenneturvallisuutta,
  • voi lisätä huomattavasti merkittävien ympäristövahinkojen riskiä,
  • vakavasti vaarantaa työtehtävissä saatujen tietojen suojaa, käytettävyyttä, eheyttä ja laatua ja voi siten aiheuttaa haittaa tai vahinkoa salassapitosäännösten suojaamille yleisille eduille tai loukkaa rekisteröityjen yksityisyyden suojaa tai oikeuksia,
  • vaarantaa taloudellisesti merkittävää liike- ja ammattisalaisuutta tai voi aiheuttaa työnantajalle tai tämän asiakkaalle merkittävää taloudellista vahinkoa, jos liike- ja ammattisalaisuuden vaarantamista tai taloudellisen riskin syntymistä ei voida muiden keinojen avulla estää tai
  • voi merkittävästi lisätä työnantajan hallussa olevien huumausainelain 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen aineiden laittoman kaupan ja leviämisen riskiä.

Työnantaja tai tämän edustaja, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo huumausainetestejä koskevia säännöksiä voidaan tuomita lain yksityisyyden suojasta työelämässä rikkomisesta sakkoon.

Aiheeseen liittyvää