Terveydentilaa koskevien tietojen käsittely

Työntekijöiden terveydentilatietoja saavat käsitellä vain tietyt työnantajan edustajat. Terveydentilatietoja käsittelevät henkilöt eivät saa ilmaista näitä tietoja sivullisille.

Työnantajalla on oikeus käsitellä työntekijän terveydentilaa koskevia tietoja, jos

  1. tiedot on kerätty työntekijältä itseltään; tai
  2. hänen kirjallisella suostumuksellaan muualta; ja
  3. tietojen käsittely on tarpeen sairausajan palkan tai siihen rinnastettavien terveydentilaan liittyvien etuuksien suorittamiseksi.

Lisäksi työntekijän terveydentilaa koskevia tietoja voidaan käyttää sen selvittämiseksi, onko työstä poissaoloon perusteltu syy tai jos työntekijä nimenomaisesti haluaa selvitettävän työkykyisyyttään tietojen perusteella.

Terveydentilatietojen säilyttäminen ja käsittely

Työnantajan on säilytettävä hallussaan olevat työntekijän terveydentilaa koskevat tiedot erillään muista työnantajan keräämistä henkilötiedoista. Terveydentilaa koskevia tietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, jotka näiden tietojen perusteella valmistelevat tai tekevät työsuhdetta koskevia päätöksiä taikka panevat niitä toimeen. Työnantajan on nimettävä nämä henkilöt tai määriteltävä tehtävät, joihin sisältyy terveydentilaa koskevien tietojen käsittelyä. Tietoja käsittelevät henkilöt eivät saa ilmaista näitä tietoja sivullisille työsuhteen aikana eikä sen päättymisen jälkeen.

Työntekijän työnantajalle luovuttama työkykyään koskeva lääkärintodistus tai lausunto saadaan kuitenkin luovuttaa työterveyshuollon palvelujen tuottajalle työterveyshuoltolaissa säädettyjen työterveyshuollon tehtävien toteuttamista varten, jollei työntekijä ole kieltänyt luovuttamista.

Työntekijöiden terveydentilaa koskevien tarkastusten ja testien suorittamiseen sekä näytteiden ottamiseen tulee käyttää terveydenhuollon ammattihenkilöitä, asianomaisen laboratoriokoulutuksen saaneita henkilöitä ja terveydenhuollon palveluja siten kuin terveydenhuollon lainsäädännössä säädetään. Tämä koskee myös alkoholi- ja huumausainetestejä. Alkoholitestin saa kuitenkin suorittaa puhalluskokeena. Terveydentilaa koskevia tutkimuksia saavat tehdä vain siihen oikeutetut ammattihenkilöt, koska on tärkeätä, että tutkimukset ovat turvallisia ja tulokset oikeita. Näin voidaan varmistaa se, ettei esimerkiksi lääkärin määräyksestä tiettyjä lääkkeitä käyttävää henkilöä luokitella huumeiden käyttäjäksi.

Aiheeseen liittyvää