Henkilö- ja soveltuvuustestit

Henkilö- ja soveltuvuusarviointitestejä voidaan tehdä vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen työsuhteen ja työtehtävien hoidon kannalta.

Henkilö- ja soveltuvuusarviointitesteillä työnantaja pyrkii selvittämään joko työntekijän edellytykset hoitaa tiettyä työtehtävää tai hänen koulutus- ja muun ammatillisen kehittämisen tarpeensa. Tällaisia testejä voidaan tehdä vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen työsuhteen ja työtehtävien hoidon kannalta.

Työnantajan on varmistettava, että testejä tehtäessä käytetään luotettavia testausmenetelmiä ja niiden suorittajat ovat asiantuntevia. Lisäksi työnantajan on varmistettava, että testauksella saatavat tiedot ovat virheettömiä. Tällöin on erityisesti kiinnitettävä huomiota käytettävään testausmenetelmään ja sen luonteeseen.

Työnantajan tai testaajan on testatun pyynnöstä annettava hänelle maksutta arvioinnista laadittu kirjallinen lausunto. Jos lausunto on annettu työnantajalle suullisena, työntekijän tulee saada selvitys lausunnon sisällöstä.

Testaaminen edellyttää aina testattavan henkilön suostumusta. Mitään velvoitetta testiin osallistumiseen ei voida liittää. Tästä huolimatta työnantaja voi jättää valitsematta työnhakijan tiettyyn tehtävään, jos hän on kieltäytynyt osallistumasta työnantajan mielestä tarpeelliseen testiin.

Jos työnantajan palveluksessa oleva työntekijä on kieltäytynyt testauksesta, ei työnantaja voi pelkästään tämän kieltäytymisen perusteella ryhtyä mihinkään työsuhdetta koskeviin toimenpiteisiin.

Aiheeseen liittyvää