Työsopimukseen sisällytettävät asiat

Työsopimuslaissa ei ole määrätty työsopimuksen sisällöstä, mutta työsopimukseen on hyvä sisällyttää samat asiat, joista työnantajan muutoin olisi annettava työntekijälle kirjallinen selvitys.

Työnantajan on annettava työntekijälle, jonka työsuhde on voimassa toistaiseksi tai yli kuukauden pituisen määräajan, kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä, jolleivät ehdot käy ilmi kirjallisesta työsopimuksesta.

Kirjallinen selvitys on annettava myös työnteon ehdon muutoksesta niin pian kuin mahdollista ja viimeistään kuitenkin muutosta seuraavan palkanmaksukauden päättyessä, jollei muutos johdu lainsäädännön tai työehtosopimuksen muuttamisesta.

Käytännössä työnantajat tekevät mieluummin kirjallisen työsopimuksen kuin antavat kirjallisen selvityksen. Tämän vuoksi kirjallisia selvityksiä työnteon keskeisistä ehdoista näkee varsin harvoin.

Seuraavien asioiden on käytävä ilmi kirjallisesta selvityksestä työnteon keskeisistä ehdoista. Vastaavasti työsopimuksen tulisi sisältää vähintään samat asiat:

 • työsopimuksen osapuolet
 • työnantajan ja työntekijän koti- tai liikepaikka
 • työnteon alkamisajankohta
 • määräaikaisen työsopimuksen kesto, sopimuksen päättymisaika sekä määräaikaisuuden peruste tai ilmoitus siitä, että kyseessä on määräaikainen sopimus pitkäaikaistyöttömän kanssakoeaika, jos siitä on sovittu
 • työntekopaikka tai jos työntekijällä ei ole pääasiallista kiinteää työntekopaikkaa, selvitys niistä periaatteista, joiden mukaan työntekijä työskentelee eri työkohteissa
 • työntekijän pääasialliset työtehtävät
 • työhön sovellettava työehtosopimus (TES)
 • palkan ja muun vastikkeen määräytymisen perusteet sekä palkanmaksukausi
 • noudatettava työaika; työnantajan aloitteesta sovitun vaihtelevan työajan osalta on annettava lisäksi selvitys siitä, missä tilanteissa ja missä määrin työnantajalle syntyy työvoimatarvetta
 • vuosiloman määräytyminen
 • irtisanomisaika tai sen määräytymisen peruste
 • vähintään kuukauden kestävässä ulkomaantyössä työn kesto, valuutta, jossa rahapalkka maksetaan, ulkomailla suoritettavat rahalliset korvaukset ja luontoisedut sekä työntekijän kotiuttamisen ehdot

Lisäksi työsopimuksessa olisi hyvä olla maininta seuraavista asioista:

 • lomaraha/ lomaltapaluuraha
 • sairausajan palkka
 • yrityksen järjestämä koulutus
 • palkkakehitys
 • matka- ja ym. kustannusten korvaukset

Erityisesti on syytä todeta, että työsopimusta tehdessä ei ole pakko sopia koeajasta, kilpailukieltoehdosta tai salassapitoehdosta.

Löydät YTN:n työsopimusmallin täältä.

Aiheeseen liittyvää