Työsopimukseen sisällytettävät asiat

Työsopimuslaissa ei ole määrätty työsopimuksen sisällöstä, mutta työsopimukseen on hyvä sisällyttää samat asiat, joista työnantajan muutoin olisi annettava työntekijälle kirjallinen selvitys.

Työnantajan on annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista, jos työntekijän työaika on keskimäärin enemmän kuin kolme tuntia viikossa neljän peräkkäisen viikon pituisen ajanjakson aikana. Työaikaa laskettaessa huomioidaan myös aika, jolloin työntekijä on töissä toiselle työnantajan kanssa samaan konserniin kuuluvalle työnantajalle.

Kirjallinen selvitys on annettava myös työnteon ehdon muutoksesta niin pian kuin mahdollista ja viimeistään kuitenkin muutosta seuraavan palkanmaksukauden päättyessä, jollei muutos johdu lainsäädännön tai työehtosopimuksen muuttamisesta.

Käytännössä työnantaja ja työntekijä tekevät usein työsopimuksen, josta työsuhteen ehdot käyvät ilmi. Tämän vuoksi kirjallisia selvityksiä työnteon keskeisistä ehdoista näkee varsin harvoin.

Työnantajan on annettava seuraavat tiedot seitsemän päivän kuluessa työsuhteen aloittamisesta:

 • työsopimuksen osapuolet
 • työnantajan ja työntekijän koti- tai liikepaikka
 • työnteon alkamisajankohta
 • määräaikaisen työsopimuksen kesto, sopimuksen päättymisaika sekä määräaikaisuuden peruste tai ilmoitus siitä, että kyseessä on määräaikainen sopimus pitkäaikaistyöttömän kanssa
 • koeaika, jos siitä on sovittu
 • työntekopaikka tai jos työntekijällä ei ole pääasiallista kiinteää työntekopaikkaa, selvitys niistä periaatteista, joiden mukaan työntekijä työskentelee eri työkohteissa tai on vapaa määrittelemään oman työntekopaikkansa
 • työntekijän pääasialliset työtehtävät
 • palkan ja muun vastikkeen määräytymisen perusteet sekä palkanmaksukausi
 • noudatettava työaika.

Työsopimuksen tulisi vastaavasti sisältää yllä mainitut seikat. Lisäksi työsopimuksessa olisi hyvä olla maininta seuraavista asioista:

 • lomaraha/ lomaltapaluuraha
 • sairausajan palkka
 • yrityksen järjestämä koulutus
 • palkkakehitys
 • matka- ja ym. kustannusten korvaukset

Työnantajan on annettava kirjallinen selvitys myös työnteon ehdon muutoksesta niin pian kuin mahdollista ja viimeistään kuitenkin muutosta seuraavan palkanmaksukauden päättyessä, jollei muutos johdu lainsäädännön tai työehtosopimuksen muuttamisesta.

Erityisesti on syytä todeta, että työsopimusta tehdessä ei ole pakko sopia koeajasta, kilpailukieltoehdosta tai salassapitoehdosta.

Löydät YTN:n työsopimusmallin täältä.

Aiheeseen liittyvää