Määräaikaisen työsopimuksen päättäminen

Määräaikainen työsopimus päättyy automaattisesti määräajan päätyttyä eikä määräaikaista työsopimusta voi irtisanoa aiemmin ellei irtisanomismahdollisuudesta ole nimenomaisesti sovittu.

Jos määräaikaisen työsuhteen pituutta ei ole määrätty kalenteriajan mukaan ja työsuhteen päättyminen riippuu sellaisesta seikasta, joka on työnantajan mutta ei työntekijän tiedossa, on työnantajan hyvissä ajoin ilmoitettava työntekijälle odotettavissa olevasta työsuhteen päättymisestä.

Määräaikaista työsopimusta ei pääsääntöisesti voi irtisanoa. Nykyään määräaikaisissa työsopimuksissa käytetään kuitenkin usein irtisanomisehtoa, jonka mukaan määräaikainen työsopimus voidaan irtisanoa päättymään ennen määräajan päättymistä. Mikäli työnantaja irtisanoo määräaikaisen työsopimuksen, on työnantajalla oltava työsopimuslain mukainen irtisanomisperuste.

Työsopimuksen osapuolet voivat myös yhteisesti sopia määräaikaisen työsopimuksen päättämisestä siitä huolimatta, ettei irtisanomisoikeudesta ole ennalta sovittu. Näissä tilanteissa on huomioitava myös sopimisen vaikutus työttömyysturvaan.

Määräaikainen työsopimus voidaan lisäksi päättää ennenaikaisesti purkamalla työsuhde työsopimuslain edellyttämin perustein.

Aiheeseen liittyvää