Yt-menettely työpaikan muutostilanteissa

Työnantajan on neuvoteltava henkilöstön kanssa myös sellaisista yritystoiminnan muutoksista johtuvista henkilöstövaikutuksista ja töiden järjestelyistä, jotka eivät johda työntekijöiden irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen.

Yritystoimintaan voidaan tehdä erilaisia muutoksia, joilla voi olla vaikutuksia henkilöstön asemaan. Yt-lain mukaan työnantajan on neuvoteltava henkilöstön kanssa myös sellaisista yritystoiminnan muutoksista johtuvista henkilöstövaikutuksista ja töiden järjestelyistä, jotka eivät johda työntekijöiden irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen. Jos suunniteltujen muutosten seurauksena on irtisanominen, lomauttaminen tai osa-aikaistaminen, tulee työnantajan alusta asti käydä neuvottelut henkilöstön vähentämistä koskevien säännösten mukaisesti.

Yhteistoimintaneuvotteluissa on käsiteltävä henkilöstövaikutukset, jotka aiheutuvat:

 1. yrityksen tai sen jonkin osan lopettamisesta, siirtämisestä toiselle paikkakunnalle taikka sen toiminnan laajentamisesta tai supistamisesta;
 2. kone- ja laitehankinnoista;
 3. palvelutuotannon tai tuotevalikoiman muutoksista;
 4. muista vastaavista yritystoiminnan muutoksista;
 5. työn järjestelyistä; tai
 6. ulkopuolisen työvoiman käytöstä

Yhteistoimintaneuvotteluissa on käsiteltävä edellä tarkoitetuista toimenpiteistä johtuvat, työnantajan työnjohtovallan piiriin kuuluvat työntekijöiden asemaan vaikuttavat olennaiset muutokset

 • työtehtävissä;
 • työmenetelmissä
 • töiden järjestelyissä;
 • työtilojen järjestelyissä;
 • siirrot tehtävistä toisiin; sekä
 • säännöllisen työajan järjestelyt, näihin suunniteltavat muutokset ja aiottujen muutosten vaikutukset säännöllisen työajan alkamiseen ja päättymiseen samoin kuin lepo- ja ruokailutaukojen ajankohtiin, jollei työnantajaa sitovasta työehtosopimuksesta johdu muuta.

Huomionarvoisaa on, että työn järjestelyt tarkoittavat työtehtävien järjestelyn ohella työn sisältöä ja organisointia yleensä ja sitä, että näistä järjestelyistä aiheutuu olennaisia muutoksia työntekijöiden asemaan. Arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota etenkin muutoksen kestoon ja laajuuteen. Ellei muutos ole olennainen, ei neuvotteluitatarvitse käynnistää lainkaan.

Yt-neuvottelut tulee käydä ennen kuin työnantaja päättää sellaisista yritystoiminnan muutoksista tai muista työn järjestelyistä, joilla on olennaista vaikutusta työntekijöiden asemaan. Neuvotteluissa on käsiteltävä työnantajan suunnitelmien mahdollisesti aiheuttamien muutosten keskeiset perusteet, vaikutukset ja vaihtoehdot suhteessa henkilöstön asemaan. Asioissa tulisi pyrkiä yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyteen, mutta ellei siihen päästä, on työnantajalla oikeus päättää asiasta.

Jos asia koskee vain muutamaa henkilöä, neuvottelut käydään työnantajan ja niiden henkilöiden välillä, joita asia koskee. Tässä tapauksessa neuvottelujen piiriin kuuluvilla työntekijöillä on kuitenkin oikeus pyytää myös henkilöstön edustaja mukaan neuvotteluihin.

Työnantajalla on velvollisuus tehdä aloite yt-neuvotteluista ja aloitteessa on mainittava neuvotteluiden aloitusaika ja -paikka. Aloite on tehtävä niin hyvissä ajoin kuin mahdollista. Lisäksi työnantajan on ennen yt-neuvotteluiden käynnistämistä annettava asianomaisille työntekijöille tai henkilöstöryhmän edustajille kaikki asian kannalta tarpeelliset ja antamishetkellä työnantajan käytettävissä olevat tiedot. Työntekijällä tai henkilöstöryhmän edustajalla tulee olla riittävästi aikaa tutustua ja perehtyä aiheeseen sekä yhdessä muiden työntekijöiden tai henkilöstön edustajien kanssa että erikseen ennen neuvotteluiden alkamista. Tiedot tulee ensisijaisesti liittää neuvottelualoitteeseen.

Myös henkilöstöryhmän edustajalla on mahdollisuus pyytää yt-neuvotteluiden käynnistämistä. Jos työnantaja ei pidä neuvotteluita tarpeellisina, tämän on annettava viipymättä kirjallinen selvitys siitä, millä perusteella työnantaja ei pidä yt-neuvotteluja tarpeellisina. Jos työnantajalla ei ole tällaista perustetta, tämän on mahdollisimman nopeasti henkilöstöryhmän edustajan pyynnön saatuaan tehtävä aloite neuvotteluiden käynnistämiseksi.

Aiheeseen liittyvää