Hyvitys ja kanneaika

Työnantaja, joka on yt-lakia rikkoen irtisanonut, lomauttanut tai osa-aikaistanut työntekijän, voidaan määrätä maksamaan työntekijälle hyvitystä.

Työnantaja, joka on irtisanonut, lomauttanut tai osa-aikaistanut työntekijän taikka yksipuolisesti muuttanut työntekijän työsopimuksen olennaista, voidaan määrätä maksamaan irtisanotulle, lomautetulle, osa-aikaistetulle tai työsopimuksen olennaisen ehdon muutoksen kohteena olevalle työntekijälle enintään 35 000 euron suuruinen hyvitys.

Yt-lain mukainen hyvitys voi tulla maksettavaksi silloin, kun työnantaja on tahallisesti tai huolimattomuudesta jättänyt noudattamatta yt-laissa säädettyä menettelyä.

Hyvityksen suuruutta määrättäessä on otettava huomioon

  • yt-velvoitteen rikkomisen laatu, laajuus ja moitittavuus;
  • työnantajan pyrkimykset korjata menettelynsä;
  • työntekijään kohdistetun toimenpiteen luonne;
  • työnantajan olot yleensä; sekä
  • muut näihin rinnastettavat seikat.

Jos työnantajan laiminlyöntiä voidaan kaikki asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen pitää vähäisenä, hyvitys voidaan jättää tuomitsematta.

Työnantaja voidaan määrätä maksamaan hyvitystä riippumatta siitä, onko itse irtisanomiselle, lomauttamiselle, osa-aikaistamiselle tai työsopimuksen olennaisen ehdon yksipuoliselle muutokselle ollut lainmukaiset perusteet. Hyvitys on siis vain sanktio siitä, että työnantaja on laiminlyönyt noudatettavakseen säädetyn yt-menettelyn. Mikäli irtisanomiselle, lomauttamiselle tai osa-aikaistamiselle ole ollut työsopimuslaissa edellytettyjä perusteita, työnantaja voidaan hyvityksen lisäksi määrätä maksamaan työntekijälle vahingonkorvausta laittomasta irtisanomisesta.

Työntekijän oikeus hyvitykseen raukeaa, jos kannetta ei työsuhteen kestäessä nosteta kahden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana oikeus hyvitykseen on syntynyt. Näin ollen esimerkiksi oikeus vaatia hyvitystä vuoden 2020 aikana tapahtuneista yt-lain rikkomisista raukeaa 31.12.2022. Työsuhteen päätyttyä oikeus hyvitykseen raukeaa, jollei sitä koskevaa kannetta nosteta kahden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Aiheeseen liittyvää