Hyvitys ja kanneaika

Työnantaja, joka on yt-lakia rikkoen irtisanonut, lomauttanut tai osa-aikaistanut työntekijän, voidaan määrätä maksamaan työntekijälle hyvitystä.

Yt-lain mukainen hyvitys voi tulla maksettavaksi silloin, kun työnantaja on tahallisesti tai huolimattomuudesta jättänyt noudattamatta yt-laissa säädettyä menettelyä. Irtisanotulle, lomautetulle tai osa-aikaistetulle työntekijälle maksettavaksi määrättävä hyvitys voi olla suuruudeltaan enintään 34 140 euroa.

Hyvityksen suuruutta määrättäessä on otettava huomioon

  • yt-velvoitteen laiminlyönnin aste;
  • työnantajan olot yleensä; sekä
  • työntekijään kohdistetun toimenpiteen luonne ja hänen työsuhteensa kestoaika.

Jos työnantajan laiminlyöntiä voidaan kaikki asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen pitää vähäisenä, hyvitys voidaan jättää tuomitsematta.

Työnantaja voidaan määrätä maksamaan hyvitystä riippumatta siitä, onko itse irtisanomiselle, lomauttamiselle tai osa-aikaistamiselle ollut lainmukaiset perusteet. Hyvitys on siis vain sanktio siitä, että työnantaja on laiminlyönyt noudatettavakseen säädetyn yt-menettelyn. Mikäli irtisanomiselle, lomauttamiselle tai osa-aikaistamiselle ei ole ollut työsopimuslaissa edellytettyjä perusteita, työnantaja voidaan hyvityksen lisäksi määrätä maksamaan työntekijälle vahingonkorvausta laittomasta irtisanomisesta.

Työntekijän oikeus hyvitykseen raukeaa, jos kannetta ei työsuhteen kestäessä nosteta 2 vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana oikeus hyvitykseen on syntynyt. Näin ollen esimerkiksi oikeus vaatia hyvitystä vuoden 2018 aikana tapahtuneista yt-lain rikkomisista raukeaa 31.12.2020. Työsuhteen päätyttyä oikeus hyvitykseen raukeaa, jollei sitä koskevaa kannetta nosteta 2 vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Aiheeseen liittyvää