Yt-menettely liikkeen luovutuksen yhteydessä

Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön, säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle.

Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön, säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle.

Liikkeen luovutus on kyseessä silloin, jos luovutettava, pää- tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena.

Oikeuskäytännössä liikkeen luovutuksena on pidetty tilannetta, jossa seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • luovuttajan ja luovutuksensaajan välillä on sopimussuhde;
  • luovutuksen kohteena on liike tai liikkeen osa, joka muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden;
  • toiminta jatkuu pääosin samankaltaisena; ja
  • toiminta jatkuu viivytyksettä ilman pidempää katkosta.

On huomattava, että osakeyhtiön koko osakekannan myyminen ei ole liikkeen luovutus, sillä silloin työnantaja ei muutu. Myöskään yritysmuodon muutosta ei pidetä liikkeen luovutuksena.

Työnantajalla ei ole velvollisuutta varsinaisesti neuvotella henkilöstön kanssa liikkeen luovuttamisesta, mutta sekä liikkeen luovuttajan että luovutuksensaajan on tiedotettava henkilöstöryhmien edustajille liikkeen luovutukseen liittyvistä seikoista. Tiedotettavia asioita ovat:

  • luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta;
  • luovutuksen syyt;
  • luovutuksesta aiheutuvat oikeudelliset, sosiaaliset ja taloudelliset seuraukset; sekä
  • suunnitellut, työntekijöitä koskevat toimenpiteet.

Luovuttajan on annettava selvitys hyvissä ajoin ennen luovutusta ja luovutuksensaajan viimeistään viikon kuluessa luovutuksesta. Luovutuksensaajan tulee antaa henkilöstön edustajille mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä, joihin luovutuksensaajan on vastattava.

Huom! Jos liikkeen luovutus aiheuttaa henkilöstövaikutuksia, asiasta on käytävä yhteistoimintalain 3 luvun mukaiset muutosneuvottelut.

Aiheeseen liittyvää