Henkilöstölle annettavat tiedot

Jos työnantajan palveluksessa on vähintään 20 työntekijää, työnantajan on annettava henkilöstölle säännöllisesti tietoja yhtiön taloudesta sekä työsuhteista.

Säännöllisesti annettavat tiedot

Työnantajan on annettava kahdesti vuodessa henkilöstön edustajalle tiedot:

  1. henkilöstömääristä liiketoimintayksiköittäin tai muulla vastaavalla tavalla jaoteltuna;
  2. määräaikaisissa tai osa-aikaisissa työsuhteissa työskentelevien työntekijöiden määristä; sekä
  3. yhtenäinen selvitys yrityksen tai yhteisön taloudellisesta tilasta, josta käyvät ilmi tuotannon, palvelu- tai muun toiminnan, työllisyyden, kannattavuuden ja kustannusrakenteen kehitysnäkymät.

Jos tiedoissa tapahtuu olennaisia muutoksia, tulee työnantajan ilmoittaa siitä henkilöstön edustajalle.

Jollei toisin sovita, työnantajan on myös vuosittain annettava henkilöstön edustajalle:

  • tiedot henkilöstön edustajan edustaman henkilöstöryhmän palkoista, pyydettäessä ammattiryhmittäin jaoteltuna
  • tilinpäätös ja toimintakertomus (jos työnantajan tulee laatia sellaiset)
  • ulkopuolisen työvoiman käytön osalta tiedot työkohteista ja työtehtävistä sekä ajanjaksoista, jolloin ulkopuolista työvoimaa on käytetty (jos työnantaja on kuulunut ns. tilaajavastuulain piiriin).

Vuoropuhelua varten annettavat tiedot

Työnantajan on annettava kirjallisesti henkilöstön edustajalle vuoropuhelun tuloksellisen käymisen kannalta kaikki asiaan liittyvät tarpeelliset tiedot, jotka ovat kohtuudella annettavissa ja jotka työnantajalla on oikeus antaa.

Tiedot on annettava viimeistään viikkoa ennen vuoropuhelun toteuttamista, jollei toisin sovita.

Tiedot saatuaan henkilöstön edustajalla on oikeus pyynnöstä saada tarkentavia tietoja vuoropuhelun kannalta merkityksellisestä seikasta.

Aiheeseen liittyvää