Salassapitovelvollisuus

Työnantajan tulee ilmoittaa työntekijöille tai henkilöstöryhmien edustajille sekä yt-neuvotteluissa käytetyille asiantuntijoille, mitkä yt-neuvotteluissa käsiteltävät asiat on tarkoitettu salassa pidettäviksi.

Työnantajan tulee ilmoittaa työntekijöille tai henkilöstöryhmien edustajille sekä yt-lain 36 §:n mukaisille asiantuntijoille, mitkä vuoropuhelussa tai muutosneuvotteluissa käsiteltävät asiat on tarkoitettu salassa pidettäviksi.

Ainoastaan silloin, kun kyse on yksityishenkilön terveyden tai talouden tilaa koskevasta tiedosta, tietoa ei tarvitse erikseen ilmoittaa salassa pidettäväksi.

Salassa pidettävät asiat perusteluineen on syytä erikseen kirjata pöytäkirjaan.

Työntekijän, henkilöstöryhmän edustajan ja neuvotteluissa käytetyn asiantuntijan on pidettävä salassa

  1. liikesalaisuutta koskevat tiedot;
  2. työnantajan taloudellista asemaa koskevat tiedot, jotka eivät ole muun lainsäädännön mukaan julkisia ja joiden leviäminen olisi omiaan vahingoittamaan työnantajaa tai tämän liike- ja sopimuskumppania;
  3. yritysturvallisuutta ja vastaavaa turvajärjestelyä koskevat tiedot, joiden leviäminen olisi omiaan vahingoittamaan työnantajaa tai tämän liike- ja sopimuskumppania; sekä
  4. yksityisen henkilön terveydentilaa, taloudellista asemaa ja muutoin häntä henkilökohtaisesti koskevat tiedot, jollei henkilö, jonka suojaksi salassapitovelvollisuudesta on säädetty, ole antanut suostumustaan tietojen luovuttamiseen.

Salassapitovelvollisuus ei estä työntekijää tai henkilöstöryhmän edustajaa ilmaisemasta muita kuin yksityishenkilön terveydentilaa koskevia tietoja muille työntekijöille tai heidän edustajilleen. Tietojen luovuttajan tulee kuitenkin ennen tietojen ilmaisemista ilmoittaa tietojen salassapitovelvollisuudesta.

Salassa pidettäviä tietoja saadaan tällä tavoin luovuttaa siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista näiden työntekijöiden aseman kannalta yhteistoiminnan tarkoituksen toteuttamiseksi.

Salassapitovelvollisuus kestää koko työsuhteen ajan ja mahdollisesti muun lainsäädännön nojalla sen päättymisen jälkeenkin.

Aiheeseen liittyvää