Ylityö

Ylityötä on työ, joka tehdään laissa säädetyn pisimmän mahdollisen säännöllisen työajan lisäksi (siis yli 8 tuntia vuorokaudessa tai yli 40 tuntia viikossa).

Ylityösuostumus

Ylityön teettäminen edellyttää työntekijän antamaa suostumusta kutakin kertaa varten erikseen. Suostumusta ei siten voi antaa esim. työsopimuksessa. Toisin sanoen, työntekijällä on pääsääntöisesti oikeus kieltäytyä ylityön tekemisestä.

Toisaalta ylityön tekeminen edellyttää myös työnantajan pyyntöä tai hänen suostumustaan. Näin ollen työntekijällä ei ole oikeutta ylityökorvauksiin tekemästään ylimääräisestä työstä, ellei ylitöiden tekemisestä ole nimenomaisesti sovittu työnantajan kanssa.

Joissain tapauksissa työnantajan voidaan katsoa hyväksyneen ylityön tekemisen hiljaisesti. Näin voi olla silloin, kun ylitöiden tekeminen on ollut välttämätöntä tietyn tehtävän loppuunsaattamiseksi ja työnantaja on ollut tilanteesta tietoinen. Esimerkkinä ylitöiden hiljaisesta hyväksymisestä on tilanne, jossa työnantaja on edellyttänyt työn tekemistä ja ollut tietoinen siitä, ettei työtä ole mahdollista suorittaa sovitun työajan puitteissa.

Työaika ylityö

Vuorokautinen ylityö

Vuorokautista ylityötä on työ, jota tehdään tavanomaisena työpäivänä yli lakiin perustuvan säännöllisen enimmäistyöajan (8 h/vrk). Vuorokautisesta ylityöstä maksetaan kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 prosentilla ja seuraavilta tunneilta 100 prosentilla korotettu korvaus.

Viikoittainen ylityö

Viikoittaista ylityötä on työ, jota tehdään tavanomaisen työviikon ulkopuolella. Jos työtä tehdään normaalisti esimerkiksi maanantaista perjantaihin yhteensä 40 h, on viikonloppuna tehty työ viikoittaista ylityötä. Mikäli työntekijä ei ole tehnyt säännönmukaisen työviikon aikana 40 työtuntia, on 40 tuntiin asti tehty työ lisätyötä.

Viikoittaisesta ylityöstä maksetaan 50 prosentilla korotettu korvaus.

Ylitöiden korvaaminen

Työntekijällä on oikeus saada korotusosien mukainen ylityökorvaus rahassa. Korvaus voidaan kuitenkin antaa myös vapaa-aikana, mikäli asiasta sovitaan työntekijän kanssa. Tässäkin tapauksessa korvaus tulee antaa korotusosien mukaisesti. Esim. 1 tunti 50 % korvattavaa ylityötä tulee siis antaa 1,5 tunnin vapaa-aikana.

Vapaa-aika on annettava ja otettava 6 kuukauden kuluessa ylityön tekemisestä. Ylityökorvauksena annettavan vapaan ajankohdasta tulee neuvotella työntekijän kanssa, mutta työnantajalla on viime kädessä oikeus päättää vapaan ajankohta. Mikäli työnantajan päättämä ajankohta ei sovi työntekijälle, on hänellä vielä tässä vaiheessa oikeus vaihtaa vapaana annettava korvaus rahakorvaukseksi.

Kiinteä ylityökorvaus

Työnantaja ja työntekijä saavat sopia lisä- ja ylityökorvausten sekä sunnuntaityöstä maksettavan korvauksen maksamisesta erillisenä kuukausikorvauksena, jos kyse on työntekijästä:

  1. jonka pääasiallisena tehtävänä on johtaa ja valvoa muiden työntekijöiden työtä; tai
  2. joka on tehnyt sopimuksen joustotyöstä.

Kuukausikorvausta koskeva sopimus on tehtävä kirjallisesti. Ellei muusta ole sovittu, sopimus voidaan irtisanoa päättymään seuraavan palkanmaksukauden päättyessä. Jos sopimus liittyy työsuhteessa noudatettavaan joustotyöaikaan, erillistä korvausta koskevan sopimuksen voimassaolo päättyy viimeistään joustotyöaikaa koskevan sopimuksen päättyessä.

Aiheeseen liittyvää