Varallaolo

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia varallaoloajasta, jonka puitteissa työntekijä on velvollinen olemaan tavoitettavissa siten että hänet voidaan tarvittaessa kutsua työhön. Tällaista varallaoloaikaa ei yleensä lasketa työajaksi.

Varallaolo voidaan sopia siten, että työntekijän tulee oleskella varallaoloaika asunnossaan tai siten että hän voi olla muualla tavoitettavissa esimerkiksi matkapuhelimesta. Varallaolon pituus ja toistuvuus eivät saa kuitenkaan kohtuuttomasti haitata työntekijän vapaa-ajan käyttöä. Varallaoloaikaa ei lueta työaikaan, ellei työntekijän ole oleskeltava työpaikalla tai sen välittömässä lähdeisyydessä.

Työaikalain mukaan työnantaja ja työntekijä saavat sopia varallaolosta ja siitä maksettavasta korvauksesta. Varallaoloa koskevia määräyksiä voi sisältyä myös työehtosopimuksiin. Korvauksen määrää ei siis ole säädetty laissa, mutta varallaolokorvauksen määrä tai sen määräytymisperusteiden sekä varallaolon ehtojen on oltava työntekijän tiedossa sopimusta tehtäessä. Korvauksen määrässä on otettava huomioon varallaolosta työntekijän vapaa-ajan käytölle aiheutuvat rajoitukset.

Jos työntekijä varallaolon aikana kutsutaan työhön, lasketaan työnteko työajaksi ja siitä maksetaan työaikalain mukaiset korvaukset. Useimmiten kysymyksessä on ylityö.

Aiheeseen liittyvää