Vahingonkorvaus ja sopimussakko

Kilpailukieltosopimuksen rikkomisen seuraukseksi voidaan sopia joko vahingonkorvaus tai sopimussakko.

Vahingonkorvaus

Kilpailukieltosopimuksen rikkomisen normaali seuraamus on vahingonkorvaus, joka määräytyy työsopimuslain 12 luvun 1 §:n perusteella. Työsopimuslain mukaan työntekijän, joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tai laiminlyö velvollisuuksiaan tai aiheuttaa työssään työnantajalle vahinkoa, on korvattava työnantajalle aiheuttamansa vahinko vahingonkorvauslain perusteiden mukaan. Vahingosta, jonka työntekijä aiheuttaa virheellään tai laiminlyönnillään, hänen on korvattava kohtuulliseksi harkittava määrä. Tahallisesti aiheutetusta vahingosta on tuomittava täysi korvaus.

Vahingonkorvauksen määrää ei ole rajoitettu, vaan se riippuu aiheutuneen vahingon määrästä sekä työntekijän tuottamuksen asteesta. Työnantajan on näytettävä toteen kilpailukieltosopimuksen rikkomisesta aiheutunut vahinko ja sen suuruus.

Sopimussakko

Kilpailukieltosopimuksessa voidaan sopia vahingonkorvauksen sijasta sopimussakko, joka on erikseen sovittu kiinteä rahamäärä. Sopimussakon enimmäismäärä on työntekijän työsuhteen päättymistä edeltäneen 6 kuukauden palkka.

Sopimussakon tuomitsemiseen riittää, että työnantaja näyttää työntekijän rikkoneen kilpailukieltosopimusta. Siksi työntekijän kannalta on parempi sopia kilpailukieltosopimuksen rikkomisen seuraamukseksi vahingonkorvaus. Tällöin työnantajan on selvitettävä sopimuksen rikkomisesta aiheutuneen todellisen vahingon suuruus.

Sopimussakon enimmäismäärää koskevat rajoitukset eivät koske johtavassa asemassa olevia henkilöitä eli työaikalain soveltamisalan ulkopuolella olevaa yrityksen ylintä johtoa. Johtavassa asemassa olevien henkilöiden kilpailukieltosopimuksen sidonnaisuusaikaa ja sopimussakon suuruutta koskevien ehtojen kohtuullisuutta on kuitenkin mahdollista sovitella.

Vahingonkorvaus ja sopimussakko ovat vaihtoehtoisia

Työsopimuslain mukaan kilpailukieltosopimukseen voidaan vahingonkorvauksen sijaan ottaa määräys sopimussakosta. Vahingonkorvausta ja sopimussakkoa ei siis voi käyttää yhtä aikaa. Työsopimuslain mukaan ei myöskään voida sopia siitä, että työntekijän on sopimussakon ylittävältä vahingon osalta maksettava vahingonkorvausta.

YTN suosittelee, ettei erillisestä sopimussakosta sovita.

Aiheeseen liittyvää