Kilpailukiellon enimmäiskesto

Kilpailukiellon kesto on yleensä 3-6 kuukautta työsuhteen päättymisen jälkeen.

Kilpailukieltosopimus voi rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä uusi työsopimus tai harjoittaa ammattia työsuhteen päättymisen jälkeen enintään yhden vuoden ajan.

Jos rajoitusajaksi on sovittu enintään kuusi kuukautta, työnantajan on maksettava työntekijälle rajoitusajalta korvaus, joka vastaa 40 prosenttia työntekijän palkasta. Jos rajoitusajaksi on sovittu yli kuusi kuukautta, on työntekijälle maksettava rajoitusajalta korvaus, joka vastaa 60 prosenttia työntekijän palkasta. Korvaus on maksettava rajoitusajan kuluessa työsuhteen aikana noudatetuin palkanmaksukausin, ellei työsopimuksen päättämisen jälkeen toisin sovita.

Johtavassa asemassa olevat

Kilpailukiellon keston rajoitus ei koske työntekijöitä, joiden tehtäviensä ja asemansa perusteella katsotaan tekevän yrityksen, yhteisön tai säätiön tai sen itsenäisen osan johtamistyötä tai olevan tällaiseen johtamistehtävään välittömästi rinnastettavassa itsenäisessä asemassa. Käytännössä kyse on niistä henkilöistä, jotka jäävät johtavan asemansa perusteella työaikalain ulkopuolelle.

Myös johtavassa asemassa olevien työntekijöiden kilpailukieltosopimuksille on oltava aina erityisen painava syy. Vaikka johtavassa asemassa olevien työntekijöiden sopimuksiin ei sovelleta työsopimuslain kilpailukieltoajan rajoitusta, voidaan kilpailukieltosopimusten kestoa ja sopimussakkoa koskevia kohtuuttomia sopimusehtoja sovitella oikeustoimilain perusteella.

Aiheeseen liittyvää