Kilpailukielto työsuhteen aikana

Työntekijä ei saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, joka huomioon ottaen työn luonne ja työntekijän asema ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaansa työsuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaisena kilpailutekona.

Työntekijä ei myöskään saa työsuhteen kestäessä ryhtyä kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita edellä sanottu huomioon ottaen ei voida pitää hyväksyttävinä. Tällaista työnantajan toiminnan kanssa kilpailevaa työtä saa kuitenkin tehdä työnantajan luvalla.

Työntekijä voi lähtökohtaisesti työskennellä sivutoimisesti eri alalla, koska tällöin kilpailutilannetta ei synny. Tällainen sallittukaan sivutoimi ei kuitenkaan saa viedä niin paljon aikaa, että siitä aiheutuu haittaa päätyön suorittamiselle.

Tänä päivä työsopimukseen sisältyy usein sivutoimikielto, joka kieltää kaiken työsuhteen aikana tapahtuvan sivutoiminnan. Tällaiset ehdot ovat kyseenalaisia, koska työnantajalla ei lähtökohtaisesti ole oikeutta määrätä siitä, mitä työntekijä tekee työaikansa ulkopuolella. Mahdollinen sivutoimikielto kannattaa pyrkiä poistamaan työsopimuksesta.

Kilpailevan toiminnan kielto on voimassa työsopimuksen solmimishetkestä, vaikkei työntekoa vielä olisi aloitettu. Kilpaileva toiminta on kielletty myös irtisanomisajalla työntekovelvoitteesta riippumatta sekä vuosiloman aikana. Uuden työsopimuksen voi kuitenkin allekirjoittaa, kun vielä on vanhassa työpaikassa töissä. Tällöin työntekoa ei kilpailijan palveluksessa kuitenkaan saa aloittaa ennen työsuhteen päättymistä.

Myös oman yrityksen nimiin tehtävää, työnantajan kanssa kilpailevaa liiketoimintaa
työsuhteen vielä kestäessä voidaan pitää kiellettynä kilpailutekona.

Seuraamukset tämän säännöksen rikkomisesta voivat olla varsin kovat. Oleelliset rikkomukset johtavat yleensä työsuhteen päättämiseen. Työntekijältä voidaan myös vaatia vahingonkorvausta.

Aiheeseen liittyvää