Erityisen painava syy

Työsuhteen päättymisen jälkeistä aikaa koskeva kilpailukieltosopimus voidaan tehdä vain erityisen painavasta syystä.

Erityisen painavan syyn olemassaoloa arvioitaessa otetaan muun ohella huomioon

  1. työnantajan toiminnan laatu;
  2. sellainen suojelun tarve, joka johtuu liike- tai ammattisalaisuuden ylläpitämisestä; tai
  3. työnantajan työntekijälle järjestämästä erityiskoulutuksesta; sekä
  4. työntekijän asema ja tehtävät.

Kilpailukieltosopimusta ei voida tehdä tehtävissä, joihin ei liity työnantajan todellista kilpailunrajoitustarvetta. Kilpailukieltosopimuksia voidaan pitää sallittuina esimerkiksi silloin, kun työntekijän tehtävät liittyvät tuotekehitys-, tutkimus- tai muuhun vastaavaan toimintaan ja kun työnantajalla on sellaista tietoa ja osaamista, jota kilpailijoilla ei yleisesti ole käytössä. Sopimusten tekeminen on sallittavampaa sellaisissa työtehtävissä, joissa tiedon nopea uudistuminen ja tekniikan kehittyminen ovat tuotantotoiminnan olennaisia tekijöitä.

Työsuhteesta johtuva erityisen painava syy kilpailukieltosopimuksen tekemiselle voi olla kysymyksessä silloin, kun asiakaskunta sitoutuu yritykseen voimakkaasti myyntityötä tekevän työntekijän kautta. Tällöin kilpailukieltosopimuksen perusteena on asiakaskunnan säilyttämisintressi.

Aiheeseen liittyvää