Mitä paikallisesti sovitaan

Paikallinen sopiminen koskee yleensä palkkausta, työaikaa ja vuosilomaa koskevia ehtoja.

Esimerkiksi työaikalaki sallii sopimisen liukuvasta työajasta sekä vuorokautisen työajan pidentämisestä enintään yhdellä tunnilla enintään 4 viikon tasoittumisjaksossa.

Lain ja mahdollisten työehtosopimusten määräyksiä paremmista ehdoista aina mahdollista sopia.

Työehtosopimukseen perustuva paikallinen sopiminen voi tapahtua työnantajan ja työntekijän välillä tai työnantajan ja työntekijöitä edustavan luottamusmiehen välillä sen mukaan, kuin työehtosopimuksessa on sovittu. Onnistunut paikallinen sopiminen perustuu aina vapaaehtoisiin, asiallisen tietojenvaihdon ja neuvottelumenettelyn jälkeen syntyneisiin sopimuksiin. Aloitteentekijänä voi olla työnantaja tai työntekijät ja vapaaehtoisuuteen kuuluu myös se, ettei sopimukseen aina päästä.

Aiheeseen liittyvää