Luottamusmies

Luottamusmiehellä tarkoitetaan yleensä työntekijöiden työehtosopimuksen (TES) perusteella keskuudestaan valitsemaa henkilöstön edustajaa.

TES:n nojalla valitun luottamusmiehen tehtävänä on työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvien – siis myös järjestäytymättömien ja johonkin muuhun kuin työehtosopimuksen tehneeseen työntekijäyhdistykseen kuuluvien – työntekijöiden edustajana toimiminen. Työehtosopimuksesta riippuen luottamusmiestä voidaan nimittää myös luottamus- tai yhteyshenkilöksi.

Useimmilla YTN:n sopimusaloilla on sovittu luottamusmiehen valinnasta. Luottamusmiehen valintaa koskevat yleiset määräykset kannattaa tarkistaa omasta työehtosopimuksesta.

Luottamusmiehen pääasiallisena tehtävänä on

  • yksittäisten työntekijöiden ja työntekijäkollektiivin edustaminen työlainsäädännön ja työehtosopimuksen soveltamista koskevissa asioissa;
  • työnantajan ja työntekijäin välisten suhteiden edistäminen;
  • yrityksen ja henkilöstön välisen neuvottelu- ja yhteistoiminnan ylläpitäminen; sekä
  • yrityksen kehittymiseen liittyvissä kysymyksissä mukana oleminen.

Edellä mainittujen lisäksi luottamusmiehellä on eräitä työlainsäädännössä säädettyjä tehtäviä, kuten

  • työntekijöiden edustaminen lomauttamista tai työn vähyydestä johtuvia irtisanomisia edeltävissä ennakkoselvityksissä, kuulemisissa ja yt-lain mukaisissa neuvotteluissa; sekä
  • toimiminen yksittäisen työntekijän avustajana työsuhteen purkamista ja työntekijästä johtuvasta syystä toimitettavaa irtisanomista edeltävässä kuulemistilaisuudessa.

Luottamusmiehellä on myös oikeus tehdä lakien ja työehtosopimuksen asettamissa puitteissa edustamiaan ylempiä toimihenkilöitä sitovia paikallisia sopimuksia koskien mm. . säännöllisestä työaikaa, varallaoloa sekä liukuvan työajan järjestelyä.

Työehtosopimusten sekä yt-lain ja työaikalain lisäksi luottamusmiehen tehtävistä on määräyksiä myös useissa muissa työoikeudellisissa laeissa, kuten työsopimuslaissa ja vuosilomalaissa.

Aiheeseen liittyvää