Henkilöstön edustajien valitseminen

Useissa YTN:n työehtosopimuksissa on määräyksiä luottamusmiehen valintatavasta, joten oma työehtosopimus on tärkeää tarkastaa ennen valinnan suorittamista. Valintaan liittyvissä kysymyksissä kannattaa lähestyä oman liiton asiantuntijoita/ asianomaisen alan asiantuntijoita.

Luottamusmiehen valinta

Luottamusmies voidaan valita lähtökohtaisesti vaalilla tai yksimielisellä päätöksellä luottamusmiehen tehtävään suostumuksensa antaneiden työehtosopimuksessa määritellyt edellytykset täyttävien ehdokkaiden joukosta.

Koska vaali voidaan toimittaa usealla tavalla, kannattaa valita sellainen tapa, joka parhaiten soveltuu kyseisen työpaikan olosuhteisiin, kuten esimerkiksi valintakokous, posti- tai sähköpostiäänestys taikka uurnavaali. Valintatavasta päätettäessä tulee kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että valittu tapa takaa kaikille osallistumaan oikeutetuille ylemmille toimihenkilöille mahdollisuuden osallistua luottamusmiehen valintaan. Luottamusmiehen valinnasta on ilmoitettava valinnan jälkeen kirjallisesti työnantajalle, omalle liitolle sekä YTN:lle, jolle ilmoitus tehdään sähköisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta www.ytn.fi/lmilmoitus.

Luottamusvaltuutetun valinta

Luottamusvaltuutettu on toissijainen työehtosopimuksessa tarkoitettuun luottamusmieheen nähden. Luottamusvaltuutettua ei voida valita, jos kyseisellä henkilöstöryhmällä on työnantajaa työehtosopimuslain nojalla sitovan työehtosopimuksen perusteella valittu luottamusmies.

Se, että jollakin työpaikan henkilöstöryhmällä on TES:n perusteella valittu luottamusmies, ei pääsääntöisesti estä yrityksen muita henkilöstöryhmiä valitsemasta itselleen luottamusvaltuutettua. Esimerkiksi yrityksen palveluksessa olevat ylemmät toimihenkilöt voivat yleensä valita luottamusvaltuutetun vaikka muilla henkilöstöryhmillä olisikin TES:n perusteella valitut luottamusmiehet.

Lainsäädännössä ei ole säädetty luottamusvaltuutetun valintamenettelystä, vaan tämä on jätetty työntekijöiden itsensä päätettäväksi. Luottamusvaltuutettu voidaan kuitenkin valita ainoastaan kyseisen yrityksen työntekijöiden keskuudesta ja tämän valinnasta tulee ilmoittaa työnantajalle, koska työnantajaa velvoittavat työsopimuslain luottamusvaltuutettua koskevat säännökset tulevat sovellettaviksi yleensä vasta siitä ajankohdasta lukien, jolloin valinnasta on ilmoitettu työnantajalle tai tämä on muutoin saanut tiedon valinnasta.

Työnantajan lisäksi luottamusvaltuutetun valinnasta olisi ilmoitettava myös omalle liitolle ja YTN:lle.

Yhteyshenkilön valinta

YTN:n ja TT:n välisen perussopimuksen mukaan yhteyshenkilön tarpeesta on, ennen kuin tällainen valitaan ensimmäisen kerran, käytävä yrityksen johdon ja ylempien toimihenkilöiden edustajien kesken vastaavanlaiset keskustelut kuin valittaessa ensimmäistä kertaa luottamusmiestä teknologiateollisuuden tai suunnittelu- ja konsulttialan työehtosopimusten perusteella. Lisäksi yhteyshenkilön, samoin kuin luottamusmiehen, valitseminen työpaikalle edellyttää, että merkittävä osa ylemmistä toimihenkilöistä sitä kannattaa.

Yhteyshenkilö valitaan perussopimuksen mukaan vähintään vuoden mittaiseksi toimikaudeksi työpaikan olosuhteisiin perehtyneiden ylempien toimihenkilöiden keskuudesta ja tämän valinnasta on ilmoitettava työnantajalle. Yhteyshenkilö kannattaa valita myös luottamusvaltuutetuksi, jotta hän saa luottamusvaltuutetulle kuuluvan luottamusmiessuojan sekä neuvottelu- ja sopimusvaltuudet. Vastaavasti myös luottamusvaltuutetuksi valittu kannattaa valita samalla perussopimuksen mukaiseksi yhteyshenkilöksi mahdollisimman laajojen toimivaltuuksien turvaamiseksi.

Kauden pituus

Mm. teknologiateollisuuden ja energia-alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusten sekä YTN:n ja TT:n perussopimuksen mukaisesti luottamusmiehen tai -henkilön ja yhteyshenkilön toimikauden on oltava vähintään vuosi. Muutamissa työehtosopimuksissa luottamusmiehen toimikauden vähimmäispituutta ei ole määritelty. Myöskään luottamusvaltuutetun toimikauden pituudesta ei ole määräyksiä työsopimuslaissa. YTN kuitenkin suosittelee, että luottamusmies, yhteyshenkilö ja luottamusvaltuutettu valittaisiin kahden vuoden pituiseksi toimikaudeksi aina parittomien vuosien syksyllä.

Aiheeseen liittyvää