Lomakorvaus

Lomakorvaus maksetaan lähtökohtaisesti työsuhteen päättyessä mutta joissain tilanteissa lomakorvausta voidaan maksaa myös työsuhteen aikana.

Lomakorvaus työsuhteen aikana

Työsuhteen aikana maksettavalla lomakorvauksella tarkoitetaan sitä korvausta, joka maksetaan vuosiloman sijasta niille työntekijöille, jotka ovat työssä niin lyhyen ajan, etteivät he lainkaan ansaitse vuosilomaa.

Työntekijällä, joka työskentelee alle 14 päivää ja alle 35 tuntia kuukaudessa, on oikeus saada lomakorvauksena 9 prosenttia hänelle lomanmääräytymisvuoden aikana työssäolon ajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta. Tämä prosentti on 11,5 prosenttia, jos työsuhde on jatkunut lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä vähintään vuoden.

Lomakorvaus työsuhteen päättyessä

Työsuhteen päättyessä maksettavalla lomakorvauksella tarkoitetaan korvausta, joka maksetaan niiden ansaittujen vuosilomapäivien osalta, joita ei ole ehditty pitää ennen työsuhteen päättymistä.

Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada vuosiloman sijasta lomakorvaus siltä ajalta, jolta hän siihen mennessä ei ole saanut lomaa tai lomakorvausta. Lomakorvauksen määrä lasketaan tällöin soveltuvin osin käyttäen lomapalkan laskentaperusteita.

Mikäli työnantaja ja työntekijä ennen työsuhteen päättymistä sopivat uudesta myöhemmin alkavasta työsuhteesta, voivat he myös sopia ennen työsuhteen päättymistä kertyneiden vuosilomaetujen siirtämisestä annettavaksi seuraavan työsuhteen aikana. Tällainen sopimus on tehtävä kirjallisesti.

Aiheeseen liittyvää