Perhevapaalle jäämisestä ilmoittaminen

Yli 12 päivää kestävästä äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaasta sekä hoitovapaasta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään 2 kuukautta ennen vapaan aiottua alkamisaikaa.

Perhevapaasta ilmoittaminen

Ottolapsen hoidon vuoksi pidettävästä vapaasta ilmoitettaessa on, jos mahdollista, noudatettava edellä mainittua ilmoitusaikaa.

Jos 2 kuukauden ilmoitusajan noudattaminen ei ole puolison työhön menon ja siitä johtuvan lapsen hoidon järjestämisen takia mahdollista, työntekijällä on oikeus jäädä vanhempainvapaalle 1 kuukauden kuluttua ilmoituksesta, ellei siitä aiheudu työpaikan tuotanto- tai palvelutoiminnalle vakavaa haittaa. Työnantajan on katsoessaan, ettei voi suostua kuukauden ilmoitusaikaan, esitettävä työntekijälle selvitys kieltäytymisen perusteena olevista seikoista.

Työntekijä saa perustellusta syystä muuttaa vapaan ajankohdan ja pituuden ilmoittamalla siitä työnantajalle viimeistään kuukautta ennen muutosta. Perusteltuja syitä ovat lapsen hoitoedellytyksissä ennalta arvaamattomat ja oleelliset muutokset, joita työntekijä ei ole voinut ottaa huomioon vapaasta ilmoittaessaan. Esimerkkeinä voidaan mainita lapsen tai toisen vanhemman vakava ja pitkäaikainen sairastuminen tai kuolema, vanhempien avioero tai muu lapsen hoitoedellytyksissä tapahtunut muutos.

Työntekijä saa kuitenkin varhentaa äitiysvapaan sekä muuttaa synnytyksen yhteydessä pidettäväksi aiotun isyysvapaan ajankohdan, jos se on tarpeen lapsen syntymän tai lapsen, äidin tai isän terveydentilan vuoksi. Muutoksesta on tällöin ilmoitettava työnantajalle niin pian kuin mahdollista. Ottolapsen vanhempi saa perustellusta syystä muuttaa ennen vapaan alkamista vapaan ajankohtaa ilmoittamalla siitä työnantajalle niin pian kuin se on mahdollista.

Aiheeseen liittyvää