Äitiys- ja isyysvapaan palkka

Työntekijällä ei ole lakisääteistä oikeutta saada äitiys- tai isyysvapaan ajalta palkkaa vaan nämä etuudet perustuvat yleensä työsuhteessa noudatettavaan työehtosopimukseen.

Työntekijällä ei ole lakisääteistä oikeutta saada äitiys- tai isyysvapaan ajalta palkkaa. Äitiys- tai isyysvapaan palkallisuus voi perustua

  1. työsuhteessa noudatettavaan työehtosopimukseen;
  2. omaan työsopimukseesi; tai
  3. työnantajan noudattamaan käytäntöön.

Tyypillisesti äitiysvapaan palkka on sovittu maksettavaksi 3 kuukaudelta ja isyysvapaan palkka 6 päivältä.

Työehtosopimuksessa on voitu myös asettaa tiettyjä edellytyksiä äitiys- ja isyysvapaiden palkallisuudelle, esim. työsuhteen keston tai perhevapaalta palaamisen suhteen. Mikäli työehtosopimusta ei ole, kannattaa tiedustella työpaikan luottamusmieheltä tai muilta työntekijöiltä, onko yrityksessä aiemmin maksettu palkkaa äitiys- tai isyysvapaan ajalta.

Esimerkkinä Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen ehto äitiys- ja isyysvapaan palkasta:

Toimihenkilölle annetaan äitiysvapaaksi se aika, johon hänellä sairausvakuutuslain mukaan tulevan äitiysrahan katsotaan kohdistuvan. Äitiysvapaan ajalta maksetaan täysi palkka kolmelta kuukaudelta edellyttäen, että hänen työsuhteensa on yhdenjaksoisesti jatkunut vähintään kuusi kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa.

Toimihenkilölle annetaan isyysvapaaksi se aika, johon hänelle sairausvakuutuslain mukaan tulevan isyysrahan katsotaan kohdistuvan. Toimihenkilölle maksetaan isyysvapaan ajalta palkka luontoisetuineen enintään kuuden arkipäivän jaksoon sisältyviltä työpäiviltä edellyttäen, että hänen työsuhteensa on yhdenjaksoisesti jatkunut vähintään kuusi kuukauttaennen laskettua synnytysaikaa.

Siltä ajalta, jolta työnantaja on maksanut toimihenkilölle edellä määrätyn äitiysvapaan tai isyysvapaan palkan, työnantaja on oikeutettu nostamaan itselleen palautuksena toimihenkilölle lain tai sopimuksen perusteella tulevan päivärahan tai siihen verrattavan korvauksen taikka saamaan sen määrän takaisin toimihenkilöltä, ei kuitenkaan enempää kuin maksamansa määrä.

 

Aiheeseen liittyvää