Lomautuksen siirtäminen, keskeyttäminen ja päättäminen

Työsopimuslaki ei tunne lomautuksen siirtämistä tai keskeyttämistä vaan lainmukainen menettely on päättää lomautus.

Työsopimuslaki ei tunne lomautuksen siirtämismenettelyä. Tämän vuoksi lomautusta ei voida työnantajan toimesta yksipuolisesti siirtää, ellei tällaisesta menettelystä ole sovittu joko työehtosopimuksessa tai työntekijän kanssa. Työsopimuslain mukaan ainoa tapa muuttaa lomautuksen alkamisajankohtaa on perua lomautus ja antaa uusi lomautusilmoitus asianmukaisia ilmoitusaikoja noudattaen.

Työehtosopimuksissa on usein tarkempia säännöksiä lomautuksen siirtämisestä ja keskeyttämisestä. Joidenkin työehtosopimusten mukaan lomautuksen ajankohtaa voidaan siirtää tietyin perustein siten, että alkuperäinen lomautusilmoitus peruutetaan ja työntekijälle annetaan uusi lomautusilmoitus.

Työsopimuslaki ei myöskään tunne lomautuksen keskeyttämistä. Tämän vuoksi työnantaja ei voi yksipuolisesti määrätä työntekijää kesken lomautuksen tilapäisesti työhön siten, että lomautus jatkuisi tämän tilapäisen työssäolon jälkeen. Lomautuksen keskeyttäminen on mahdollista vain, mikäli siitä erikseen sovitaan työntekijän ja työnantajan välillä.

Työsopimuslain mukaan työnantajan ainoa mahdollisuus saada työntekijä töihin yksipuolisella päätöksellä on päättää lomautus. Tämä on mahdollista vain, kun kyse on toistaiseksi voimassa olevasta lomautuksesta. Sen sijaan määräaikainen lomautus päättyy vasta lomautusilmoitukseen merkittynä päivänä, jos työntekijä ja työnantaja eivät erikseen sovi aikaisemmasta työhön paluusta. Uusi lomautus voi tällöin tietenkin alkaa uuden lomautusilmoituksen ja asianmukaisten ilmoitusaikojen jälkeen. Työehtosopimuksella on voitu sopia toisin, joten se tulee huomioida.

Määräaikainen lomautus päättyy ilmoitetun tai sovitun määräajan päätyttyä. Toistaiseksi lomautetulle työntekijälle on ilmoitettava työnteon alkamisesta vähintään 7 päivää aikaisemmin, ellei muuta sovita.

Aiheeseen liittyvää