Yrityksen yleiset suunnitelmat, periaatteet ja tavoitteet

Työnantajalla on velvollisuus neuvotella henkilöstön kanssa yhteistoimintamenettelyssä tietyistä henkilöstön asemaan vaikuttavista asioista.

Työhönotossa noudatettavat periaatteet ja käytännöt

Ensinnäkin työnantajan neuvotteluvelvollisuus koskee työhönotossa noudatettavia periaatteita ja käytäntöjä. Näillä tarkoitetaan niitä yleisiä toimintamalleja, joita yritys säännönmukaisesti käyttää rekrytointiprosessissaan. Työhönotolla tarkoitetaan tässä paitsi uusien työntekijöiden palkkaamista, myös yrityksen palveluksessa jo olevien työntekijöiden siirtymistä yrityksen sisällä muihin työtehtäviin.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Toiseksi työnantajalla on velvollisuus neuvotella henkilöstön kanssa vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta. Näiden tarkoituksena on työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitäminen ja edistäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon ennakoitavissa olevat yrityksen toiminnassa tapahtuvat muutokset, joilla ilmeisesti on henkilöstön rakennetta, määrää tai ammatillista osaamistakoskevaa merkitystä.

Vuokratyövoiman käytön periaatteet

Työnantajan on neuvoteltava henkilöstön kanssa myösvuokratyövoiman käytön periaatteista. Tästä poikkeuksena yritykset, joissa on alle 30 työntekijää, ovat vapautettuja vuokratyövoiman käyttöön liittyvästä jatketusta neuvotteluvelvoitteesta.

Työnantajan harkitessa sopimusta vuokratyövoiman käytöstä, siitä tulee ilmoittaa niille henkilöstöryhmien edustajille, joiden edustamien työntekijöiden työhön vuokrattavien työntekijöiden tekemä työ vaikuttaisi. Henkilöstöryhmien edustajille annettavasta ilmoituksesta tulee käydä ilmi vuokrattavien työntekijöiden määrä, heidän työtehtävänsä ja työkohteensa, sopimuksen kestoaika sekä ajanjakso tai -jaksot, joina mainittua työvoimaa käytetään.

Yli 30 työntekijän yrityksissä henkilöstöryhmän edustaja voi 2 päivän kuluessa työnantajalta saamastaan vuokratyöilmoituksesta vaatia työnantajan harkitseman sopimuksen käsittelemistä yt-neuvotteluissa (jatkettu neuvotteluvelvoite). Neuvottelut on käytävä viikon kuluessa.

Sisäisen tiedotustoiminnan periaatteet ja käytännöt

Edellä mainittujen lisäksi yt-neuvotteluissa tulee käsitellä yrityksen sisäisen tiedotustoiminnan periaatteet ja käytännöt. Yt-neuvotteluiden piiriin kuuluvia asioita ovat muun muassa yrityksen sisäiseen tiedotustoimintaan liittyvät keinot ja menetelmät. Yt-laista ei kuitenkaan seuraa velvoitetta järjestää yrityksen sisäistä tiedotustoimintaa jollain tietyllä tavalla.

Muuhun lainsäädäntöön perustuvien suunnitelmien, periaatteiden ja käytäntöjen käsittely

Lopuksi yt-menettelyn piiriin kuuluu vielä muuhun lainsäädäntöön perustuvien suunnitelmien ja käytäntöjen käsittely. Yt-menettelyn piiriin kuuluvat esimerkiksi tasa-arvolaissa tarkoitettu tasa-arvosuunnitelma, jos tämä suunnitelma on tarkoitus ottaa henkilöstösuunnitelman osaksi.

Yt-menettelyssä on myös käsiteltävä ne työtehtävät, joissa työnhakijalta tai -tekijältä voidaan pyytää huumausainetestiä, työntekijöihin kohdistuva kameravalvonta, kulunvalvonta ja muu teknisin menetelmin toteutettava valvonta sekä henkilöstörahastoon ja voittopalkkiojärjestelmään liittyvät peruskysymykset.

Neuvottelualoite

Aloitteen tekeminen edellä mainittuihin yt-neuvotteluihin on työnantajan vastuulla ja aloite on tehtävä hyvissä ajoin ennen neuvotteluiden alkamista. Työnantajan tulee aloitteen tekemisen yhteydessä antaa henkilöstöryhmien edustajille kaikki käsiteltävän asian kannalta tarpeelliset tiedot. Edellä mainituille asioille ei ole asetettu erityisiä neuvotteluaikoja, mutta asioista tulee neuvotella yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi. Työnantajan tulee lisäksi tiedottaa neuvottelujen tulos kaikille niille, joita se koskee.

Aiheeseen liittyvää